Καλώς ήρθατε στη Ζαγάλισα!    *    Η φωνή των Πομάκων    *    Η Παλαιότερη Πομακική εφημερίδα (από το 1997)    *    ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΜΑΚΟΙ!    ΝΕΣΜΕ ΜΠΑΧΤΙΑΡ ΟΤΙΣΜΕ ΠΟΜΑΤΣΙ!     NE MUTLU POMAKIM DiYENE!

Θερμή παράκληση! Κατά την ηλεκτρονική αναδημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου να αναγράφετε την πηγή με ενεργό σύνδεσμο προς το zagalisa.gr. Ευχαριστούμε

POMAKLARIN KEMALİSTLERE KARŞI DEVRİMİ! POMAK KAHRAMANI "GAVUR İMAM"! 16 ŞUBAT 1920!

1920'de Küçük Asya halkı, Türkiye'deki Kemalist hareketin Yeni-Türk hareketinin bir devamı olduğunun ve dolayısıyla başka hiçbir dilin veya farklı ulusal kimliğin ayakta kalamayacağının çok iyi farkındaydı. Kemal Mustafa'nın hareketinin kendileri için ne kadar tehlikeli olduğunu anlayan Pomaklar, isyan etmeye çalıştılar. Liderleri, Türklerin küçümseyici bir şekilde Gavur İmam dediği bir Pomak imam (İmam Fevzi) idi.

     Pomaklar, çabalarında Müslüman Çerkesleri ve liderleri Ahmet Anzavour'u müttefik olarak aldılar. Anzavour, Çerkeslerin köylerini geziyor, onları Türklere karşı ayaklanmaya çağırıyordu. Pomakların ve Çerkeslerin devrimi Çanakkale bölgesine odaklandı.

     1920'lerin başında Pomak Kara Kara, gerillaları örgütlemek için bölgedeki Pomak köylerinden para topladı. Fransızlardan bir ordu toplayan ve cephane çalan Kemalist Hamdi Bey, onu Biga şehrine hapsetti. Hamdi Bey Pomaklara gaddarca davranmış, onları Kemalist askerlerine yiyecek ve giyecek vermeye zorlamıştır.

     Bu gerçek, Pomak Kara Ahmet'in hapsedilmesiyle birleşince, devrimi başlatan bölgenin Pomak sakinlerini çileden çıkardı. 16 Şubat 1920'de Pomaklar, Gavur İmam ve Çerkes Şah İsmail'in komutasındaki 200 kişilik silahlı ve bıçaklı baltalı 1000 kişilik bir kuvvet Biga şehrine saldırdı.

     Şehir kampında Pomak asıllı askerler direnmek yerine teslim olarak Pomaklar ve Çerkes isyancılara katıldılar.

     Bunun için Biga devrimin merkezi oldu ve Çerkes Ahmet Anzavour gelip şehre yerleşti. Ne yazık ki Pomakların Kara Ahmed'i ve diğer tutsakları serbest bırakmaya zamanları olmadı. Kemalist Hamdi Bey, Kiani Bey'i göndererek Kara Ahmed ve yoldaşlarını hapiste öldürdü. Cinayet cezasız kalmadı. İsyancılar Kiani Bey'i saklandığı yere yerleştirdiler, etrafını çevirdiler ve sonunda onu diğer Kemalist subaylarla birlikte öldürdüler.

     Bu olaylardan sonra Kemalistler örgütlenmeye çalıştılar. Pomak Kara Ahmet suikastının manevi dehası Hamdi Bey, Eminoba köyüne doğru yola çıktı. Orada asi köylüler onu tanıdılar ve tutukladılar. Hamdi Bey onları Pomakların ve Çerkeslerin devrimine karşı propaganda yaptı. Ancak köylüler Kemalist boyunduruğu istemediler ve onu idam ettiler.

     21 Şubat 1920'de Pomaklar ve Çerkes isyancılar Yenice köyüne girerek burayı işgal ettiler.

     Yarbay Rahmi Bey önderliğindeki Kemalistler, Gionen'de ordu ve mühimmat toplayarak teçhizatsız isyancıların üzerine yürüdüler. Mart ayında şiddetli çatışmalar patlak verdi. Gavur İmam'la birlikte isyancılar savaşı kazandı. Kemalistler tekrar Gionen'e çekildiler.

     4 Nisan'da Ahmet Anzavour liderliğindeki Pomak ve Çerkes kuvvetleri Gionen'e girerek Kemalist Türk birliklerini dağıttı. Karatza Bey, Bandırma gibi yerleri de özgürleştirdiler. Devrimciler Balıkesir'e kadar ilerlediler. Türkler terörize edildi ve Mustafa Kemal yaptığı açıklamada Pomakların ve Çerkeslerin ayaklanmasından İstanbul hükümetini sorumlu tuttu.

     Türkler ihanete başvurdu. 16 Nisan 1920'de Susurluk'ta isyancıları (Pomaklar ve Çerkesler) yenilgiye uğratmayı başaran Kemalist ordunun başına bir Çerkez olan Etem Bey'i koydular. Kemalistler kazandı, devrimciler dağıldı ve liderleri halk arasında kayboldu. Kemal Mustafa için savaşan Çerkes Etem Bey sonradan hatasını anladı. Kemalist devletin diğer halkların haklarını tanımadığını görünce Rum tarafına geçerek sığınma talebinde bulundu.

     Kemalist Türklerle savaşan atalarını öğrenmek için tüm Pomakların bilmesi gereken, bilinmeyen tarih sayfaları. Bu devrim Türk tarihçiliğine "İkinci Anzavur Ayaklanması" olarak geçmiştir. Bizim için Birinci Pomak Devrimidir. Kemalist rejime karşı Pomak Devrimi (16 Şubat 1920), halkımızın Kemalist Türklere karşı bir Direniş Günü olarak tesis edilmelidir. Pomakların resmi kutlaması olsa gerek. Zagalisa olarak bu doğrultuda tüm uygun hamleleri yapmayı taahhüt ediyoruz.

      Bugünkü makalenin, Yunanistan'da ilk kez Pomak kahramanı ve devrimci Giavur İmam konusunu sunduğumuz Zagalisa'nın (22 Nisan 1998) 8. sayısına dayandığını not ediyoruz. Aramamız devam ediyor.

 

     Pomak gazetesi Zagalisa, 51. sayı, Mart 2011.