ΟΡΓΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΤRΤ. Οι Πομάκοι του Εχίνου είναι…σλάβοι!

Την οργή των εκτουρκισμένων Πομάκων προκάλεσε εκπομπή του τουρκικού τηλεοπτικού καναλιού TRT AVAZ. Το κανάλι σε ταξιδιωτική του εκπομπή με τίτλο «Ταξιδιωτικές Σημειώσεις», πρόβαλε τον Εχίνο του νομού Ξάνθης, αναφέροντας ότι οι Πομάκοι κάτοικοί του είναι σλαβικής καταγωγής! Η αναφορά αυτή εξαγρίωσε τους εκτουρκισμένους Πομάκους. Υπήρξαν πολλά τηλεφωνήματα διαμαρτυρίας στο τουρκικό κανάλι, άρθρα στον τουρκόφωνο τύπο και επιστολές διαμαρτυρίας από δεκάδες συλλόγους μουσουλμάνων της Ελληνικής Θράκης που διαμένουν στην Τουρκία, όπως αυτών της Κεσσάνης, της Προύσσας, της Νικομήδειας κά. Το τουρκικό παρακράτος με το οποίο οι σύλλογοι των εκ Θράκης μεταναστών διατηρούν ισχυρούς δεσμούς, ενεργοποιήθηκε και σύμφωνα με πληροφορίες ο Τούρκος δημοσιογράφος που επιμελήθηκε της εκπομπής, τιμωρήθηκε!

Όπως γίνεται φανερό τιμωρούνται και εκτός Ελλάδος όσοι λένε την αλήθεια, ότι δηλαδή οι Πομάκοι δεν έχουν καμία φυλετική σχέση με τους Τούρκους. Ως Ζαγάλισα, διαφωνούμε απόλυτα με τον ισχυρισμό του Τούρκου δημοσιογράφου ότι οι Πομάκοι είναι σλαβικής καταγωγής, αλλά εν τούτοις αντιμετωπίζουμε θετικά το γεγονός ότι μέσα στην Τουρκία, ακούγονται πλέον και διαφορετικές φωνές.

Στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης, η ΖΑΓΑΛΙΣΑ με την υπογραφή του διευθυντή της κ. Ιμάμ Αχμέτ, απέστειλε επιστολή συγχαρητηρίων στη διεύθυνση και τον δημοσιογράφο του TRT AVAZ για την διαφορετική οπτική. Ταυτόχρονα, με αναφορές βασισμένες σε οθωμανικέ πηγές, ο κ. Ιμάμ Αχμέτ, αποδεικνύει ότι οι Πομάκοι του Εχίνου ουδεμία σχέση έχουν με τον οθωμανό κατακτητή Λαλά Σαχίν Πασά, καθώς αυτός ουδέποτε πάτησε το πόδι του στη σημερινή Ελληνική Θράκη. Τα περί προελεύσεως του παλαιού ονόματος του Εχίχου (Σαχίν) από το όνομα του οθωμανού κατακτητή Σαχίν Λαλά Πασά, είναι παραμύθια για μικρά παιδιά ή για ανόητους εκτουρκισμένους…

Παραθέτουμε αυτούσια την επιστολή της ΖΑΓΑΛΙΣΑ, προς το κρατικό τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι:

«PANHELLENİST POMAKLAR CEMİYETİ»

KOMOTİNİ

MALUMAT: Ahmet İMAM

E-MAİL: kepoer@yahoo.gr

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE,

Muhterem Reis Bey !

Biz, Yunanistan’ın Şark Makedonya ile Garbi Trakya’dan müteşekkil Eyaletin, İskeçe Vilayetinin Cebelinden (yeni tabiriyle Balkan Kolundan) beynen nas Pomaklar Diyarı nam malum ve müsemma, kadim Pomak kavminden olup, Yunanistan Pomaklar Cemiyeti namı ve ünvanı altında, Pomak Lisanını himaye ve Anadil olarak istimal etmeğe, mezkur lisanın bekası için elzem olan sair faaliyetler tertip ve tanzim ederek ve bu hatt-ı istikamette icraatımız vukuu buluyor. Yevmi tarihten mukaddem mümtaz bir muhabiriniz, mezkür beldede Pomaklarle mükim karyeleri ziyaret ederek, TRT AVAZ vasıtasıyla Pomak kavminin mevcudıyetini ve müteferrik bir lisan telaffuz ettiklerini umum Dünyaya duyurdunuz. Şahsen benim ve reisi olduğum Cemiyetimizin namına, Zat-ı Alinize ve Amiri olduğunuz müesseseye ve mümtaz muhabirinize memnuyetimizi ifade eder, sizleri can-ü gönülden tebrik eder, minnet ve şükranlarımızı arzederiz.

Bu vesileyle Zat-ı Alinizi, muhterem muhabirinizi ve TRT müessesesinin aleyhine, sair Garb-i Trakya cemiyetlerinin basiretsiz idarecilerinin mesnetsiz tenkidler tufanını esefle karşılar, kemali şiddetle de takbih ederiz. Tarihten bi-haber mezkür idareciler ve Türkiyede mükim reddiyül-asl Pomaklarla mean, Pomak kavminin mevcudiyetini, telaffuz eyledikleri lisanın, Slavca, Osmanlıca, Türkçe ve kadim Yunancadan mütegayyir bir lisan oldukğunu alenen inkar ettiklerine şahid olurken, Sultan Murad Han Hudavendigarin tab-ı türah hazretlerinin Paşalarından şöhretli Lala Şahin Paşanın torunları ve neslinden olduklarımızı iddia ederken, şerefli Osmanlı Tarihini tağyir ve tahrif ederler. Bu hususta bu gibi idarecilere tarihten bazı vakaları hatırlatmakta faide vardır. XIII. Asırda Horasan erenleri ve bilhassa Hacı Bektaşi Velinin (R.A.) müridleri, başta Sarı Saltuk (R.A.) olmak üzere Balkanlarda kimleri müslümanlaştırdılar? Kirilos ve Methodios Bulgarları ve Slavları hristiyanlaştırdığı gibi, Sarı Saltuk da bugün ki Romanyanın Timşevir Şehrinden Arnavudluğa kadar, Bosnaya kadar, bilhassa Tras (Trakya) kıtasında yaşayan kadim Trak kavminin bir kolu olan bütün Ahiranları yani bugün ki pomakları müslümanlaştırmadı mı? Pomak kelimesinin anlamı ise XIV. Asrın ikinci yarısndan sonra (hicri 762) Rumeliye murur eden müslüman Osmanlılara yardım edip, Bulgarlardan yana olmadıklarından dolayı, Bulgarlar lakap olarak taktıkları pomaga (yardım etme) fiilinin, ismi faili Pomak değil midir. Asran-ı mezküranda, Balkanlarda müstemlekeci (kolonizator) dervişler Osmanlı akıncılarına ve ordusuna pişdarlık ve malum asker-i tabir dil almak pomaklar vasıtasıyla olmadı mı? Osmanlılar, daha doğrusu Lala Şahin Paşa Anadolunun neresinde slav lehçesini istimal ve teleffuz eden Pomak bulup ta Balkanlara sevk ederek, Rodoplarda, Lofçada, Makadonyada yerleştirip de onun neslinden nasıl olabiliriz? Bu iddia hakaretten ziyade galat-ı meşhurdur .

Bu hususta 1305 Hicri senesinde Derseadette (İstanbulda) neşredilen Maarifi Nezaret-i Celilesinin ruhsatıyla da tab edilen Tarihi Umumi dördüncü cildinde, yirmibeşinci Faslında, Rum İliye murur ve fethi Edirne Babında, 384 ila 399 sahifeye kadar okumalarını, bilhassa 393 sahifesinin haşiyesindeki mülahazatı kemali ihtimamla kıraet etmelerini tenbih ederim. Gümülcüne fethinden avdet eden Gazi Evrenos Paşa, Sultan Murad sani Hudavendiğarın düğününde, yüz (100) resi gulam, niki endam ve yüz (100) ak tenlu resi carie-i huş-i haram intihap edüp, herbirini enva-i atlas zerin ile giydirup, evvelen on 10 gulam nefer-i Rum ... ve on 10 nefer carie-i Rumi ... on neferi ... gulam ... tepsiler içinde flori doldurulmuş on 10 nefer Dilber cariye, Sultan Muradın tantanalı düğününden haberleri var mı? Devamını okumağa tavsiye ederim. Aynı düğünde yüzer (100) nefer Tras (Trakyalı) gulamı hadım edildikten sonra ve yüz (100) Dilber Tras Cariye Mısır Türk Malikine Birküke, yine yüz 100 gulam ve yüz 100 cariye İran Şahı Üveyse, Mülük-i İslamiye ile Münasebat-ı Resmiye uğrunnda feda edilmedi mi? Aynı eserde 387 sahifesinde Hacı Evrenos Paşa ile Hacı İlbey Tras (Trakya) Kıtasının kısmı azamı ve badel muhasara Edirne Şehri fetih ve teshir edilmedi mi? Yenice Karasu Kazası, Haci İlbeyin Paşası olan Timurtaş Paşadan Feth ve teshir edilmedi mi? Lala Şahin Pasa, Padişahın gazabına uğramış olduğundan ve yalnız Padişaha olan mensubiyet mahsusası hasebiyle mücazat görmüştür. Aynı cildin ve aynı fasılda, Sultan Murad, Rum İli Futuhatı babında, sahife 398 ikinci paragrafını, kemal-i ihtimam ile kıraet etmelerini tavsiye ederim. Lala Şahin Paşanın Tras Kıtasına uğramadığını, bu diyarda onun nesli olmadığını kat-i surette öğreneceklerdir. Mezkür Tarihin 25. nci faslını tamamen, Osmanlıca metnini size fotokopi ve e-mail vasıtasıyla irsal edeceğim. Tebriknameme nihayet verirken, tekrar minnet ve şukranlarımızı arzederiz.

5 Mart 2013 (23 Rebiülahır 1434)

Pomaklar Cemiyeti Namına

Ahmet IMAM Reis


Τεύχος 65, Φεβρουάριος - Μάρτιος 2913