Καλώς ήρθατε στη Ζαγάλισα!    *    Η φωνή των Πομάκων    *    Η Παλαιότερη Πομακική εφημερίδα (από το 1997)    *    ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΜΑΚΟΙ!    ΝΕΣΜΕ ΜΠΑΧΤΙΑΡ ΟΤΙΣΜΕ ΠΟΜΑΤΣΙ!     NE MUTLU POMAKIM DiYENE!

Θερμή παράκληση! Κατά την ηλεκτρονική αναδημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου να αναγράφετε την πηγή με ενεργό σύνδεσμο προς το zagalisa.gr. Ευχαριστούμε

Τουρκικά άρθρα

Yunanistan'ın Osmanlı Türklerinden kurtuluşu için yapılan 1821 Devrimi'nin kahramanlık destanının kahramanları hepimizin bildiği büyük şeflere sahipti (Kolokotronis, Odysseas Androutsos, Karaiskakis vb.). Ancak çeşitli muharebelere katılmış binlerce "anonim" savaşçımız da vardı ve bunların arasında Yunanistan'ın özgürlüğü için savaşan birkaç Müslüman vardı.
 
Bunlardan biri de Bulgaristan'ın Lovets (Lofta) Pomak bölgesinden Pomak Mehmet Loftzalı idi. Aimos (Balkanlar) yarımadasının Osmanlılar tarafından fethinden sonra Pomakların Osmanlı ordusuna şiddetli ve zorla askere alındığı bilinmektedir. Aslında 19. yüzyıldaki yaşlı Pomaklar, genç nesillerin Osmanlı İmparatorluğu'nun ideolojik ilmihalini (propagandasını) kabul ettikleri Konstantinopolis kışlasında tarihsel hafızalarını kaybetmelerinden dolayı pişmanlıklarını dile getirmişlerdir. Ordunun küçük birimleri genellikle yalnızca Pomak savaşçılarından oluşuyordu.
 
 
Yeniçerilere Pomak'tan gururlu cevap!
 
Yakın zamanda akrabalarını görmek için Gümülcine'ye gelen Bulgaristanlı Pomak, bir öğleden sonra Pomakların uğrak yeri olan kentte bir kafede otururken bulundu. Orada bazı yeniçerilerin Pomakların kökeni meselesini gündeme getirmeye ve hatta Pomakların Türk olduğunu söylemeye kalkmaları tartışmayı alevlendirdi.
 

Hilal kompleksi (yani hilal ve yıldız), Yunan geleneği ve kültürü ile zaman içinde derin bir ilişkiye sahiptir.

Antik Yunan

Üzerinde hilal bulunan en eski Yunan madeni parası, MÖ 6. yüzyıla tarihlenen Aşağı İtalya'dan bir madeni paradır. Daha sonra Girit'ten Makedonya'ya ve Küçük Asya'ya kadar antik Yunan dünyasının birçok Yunan bölgesinde buluyoruz. Hilal, günümüzde Konstantinopolis olan eski Yunan kolonisi Bizans'ta da bulunur.

 

     

     Pomakların Moğol oldukları, Peçenekler ve Kumanlardan geldikleri şeklindeki Türk milliyetçiliğinin masallarını Zagalissa'da yeniden yazmıştık. Nitekim 43 sayımızda Peçeneklerin Orta Asya bozkırlarından ayrılıp Avrupa'ya geldiklerinde Türk milliyetçiliği tarihçilerinin dediği gibi Rodop Dağları'na yerleşmediklerini, burada kaldıklarını yazan birçok Bizans metninden alıntı yapmıştık bugünkü güney Rusya ile Romanya arasında çeşitli yerler.

    Trakya'ya sadece çalmak, öldürmek ve tecavüz etmek için indiler ve sonra geri döndüler ve bölgenin dağlarında kalmadılar. Sonunda kuzey Evros'ta (Levouni) bir savaşta Kumanlar onları katlettiler, bunun sonucunda nüfusları o kadar azaldı ki göçmen olarak başka bölgelere (Macaristan vb.) gittiler.

1920'de Küçük Asya halkı, Türkiye'deki Kemalist hareketin Yeni-Türk hareketinin bir devamı olduğunun ve dolayısıyla başka hiçbir dilin veya farklı ulusal kimliğin ayakta kalamayacağının çok iyi farkındaydı. Kemal Mustafa'nın hareketinin kendileri için ne kadar tehlikeli olduğunu anlayan Pomaklar, isyan etmeye çalıştılar. Liderleri, Türklerin küçümseyici bir şekilde Gavur İmam dediği bir Pomak imam (İmam Fevzi) idi.

    Türk milliyetçiliği, Pomakların kökeni konusunda Türklerden ikna edici bir teori bulamayan, tarihi masallara başvurdu ve böylece Pomakların Peçeneklerden ve Kumanlardan kökenine dair teoriyi destekledi. Şaşırtıcı bir şekilde, Türk milliyetçileri ve yeniçerileri, Pomakların kökenini barbarlara atfetmeyi seviyor.

 

 

POMAÇI NAPREŞ

 

Pomak halkının dili artık sadece sözlü bir dil değil,  artık yazılmıyan  bir dil de değil. Kendine ait kelimeleri sözlüğü, okuma kitabı ve hikayeleri ile koskoca bir dil. Bulnarın Pomakça yazılmasına başladı bile.

Tüm bunlara, ilk kez bugün “Sevgi” adlı Pomak diliyle yazılmış bir gazette eklendi.

Dilimize sevgi.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου